Live Search

(rychlé vyhledávání)

Bit Error Rate (BER)

Bitová chybovost.

Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex (COFDM)

Systém vysokofrekvenční modulace zabezpečující přenos signálu digitální televize pozemní cestou (viz DVB-T/T2). V praxi se používá v módu 2k (Velká Británie) či módu 8k (zbytek světa). Většina přístrojů pro příjem DVB-T podporuje oba módy (je záhodno si před koupí přístroje tuto informaci ověřit u prodejce).

DVB-T (z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače. Na rozdíl od analogového vysílání jsou programy v reálném čase převáděny do datového toku a společně komprimovány (v současnosti se nejvíce používá formát MPEG-2, výjimečně dokonalejší MPEG-4), což umožňuje daleko lepší využití frekvenčního spektra. Prakticky to znamená, že na jednom kanále místo ...

Electronic Program Guide (EPG)

Elektronický programový průvodce - Služba usnadňující divákovi orientaci v programové nabídce jednotlivých televizních stanic v rámci multiplexu.

Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače. Namísto FEC se někdy používá označení Viterbi.

Free To Air (FTA)

Volně šiřitelné programy - Obvykle se tak označují také přístroje, které neumožňují příjem kódovaných programů.

H264/AVC, H265/HEVC

Obrazové kompresní kodeky MPEG.

Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)

Služby vysokorychlostního internetu zobrazované na televizní obrazovce.

Orthogonal Frequency Divison Multiplex = ortogonální, frekvenčně dělený multiplex. Modulační princip, používaný systémem DVB-T. Televizní kanál obsahuje velký počet subnosných vln (kmitočtů) s rovnoměrným odstupem, přičemž každá subnosná je modulována jedním ze dvou typů digitálních modulací – QPSK nebo QAM.

Quadrature Phase Shift Keying = kvadraturní fázová modulace. Další druh vícestavové digitální modulace, kterou je možno aplikovat na každý subnosný kmitočet multiplexu OFDM. Amplituda a fáze subnosné vlny může nabývat 4 různých hodnot a může tedy přenášet současně pouze 2 bity (22 = 4). V systému DVB-T je její použití předpokládáno pouze tam, kde je požadována vysoká robustnost, tedy odolnost vf signálu vůči rušení, tj. např. v případě ...

Single Frequency Network = jednofrekvenční síť. Modulační princip OFDM umožňuje provozovat všechny vysílače DVB-T na jednom nosném kmitočtu (v jednom vf. kanále), tedy v tzv. jednofrekvenčn síti.

Set Top Box - Přijímač a dekodér digitálního vysílání DVB-T umístěný v samostatném jednotce (boxu), který je připojen k televiznímu přijímači např. pomocí kabelu SCARTscart.

Transport stream = transportní tok. Souhrnný datový tok skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním (či rozhlasovým) programům a doplňkovým službám. Je výstupním signálem tzv. transportního multiplexeru a vstupním signálem DVB-T (C, S) modulátoru.